Thursday, April 16, 2009

Sejarah STPM Sukatan Pelajaran

Kertas 2

Sejarah Malaysia, Asia Tenggara, Asia Selatan, dan Asia Timur, 1800-1963

 

Bahagian A

                                                          

Asia Tenggara, Asia Selatan, dan Asia Timur (Burma, Thailand, Laos, Kampuchea, Vietnam, Brunei, Indonesia, Filipina, Singapura, India, Pakistan, Sri Lanka, China dan Jepun)

 

Tema

Tajuk

Masa / Kawasan kajian

Huraian

Waktu

1.  Masyarakat tempatan

1.1  Institusi pemerintahan

      1.1.1   Sistem beraja/maharaja

      1.1.2   Sistem pembesar /

              hulubalang

 

1.2   Hukum adat, peraturan, dan undang-undang yang diamalkan oleh setiap negeri.

 

1.3  Sistem sosial

 

       1.3.1   Susun lapis masyarakat

 

       1.3.2   Sistem kepercayaan

 

       1.3.3   Agama

 

 

 

 

 

1.4  Sistem ekonomi

 

       1.4.1   Sara diri

 

       1.4.2  Komersil

   

 

 Asia Tenggara, Asia Selatan, dan Asia Timur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsep, struktur dan peranan

 

 

 

 

Bentuk, peranan dan pelaksanaannya

 

 

 

 

Konsep dan struktur

 

Pelbagai kepercayaan di kalangan penduduk tempatan

Islam, Kristain, Hinduisme, Jainisme, BUddhisme, Shintoisme, Confusianisme, dan Taoisme

 

 

 

i.                    i.  Pertanian, perdangagan, perlombongan

ii.                  Dasar Pintu Tertutup dan Dasar Pintu Terbuka

 

 

20

2.  Tranformasi masyarakat

2.1   Peluasan kuasa asing

 

2.1.1        Mekantilisme

2.1.2        Imperialisme

2.1.3        Kolonialisme

 

2.2            Campur tangan

 

2.2.1        Perjanjian

2.2.2        Peperangan

2.2.3        Pengilhakan

 

 

 

 

2.3            Kesan terhadap masyarakat dan negara

 

2.3.1        Masyarakat berbilang kaum

 

 

 

2.3.2        Penentangan

 

 

                                                  

 

 

 

2.3.3        Penerimaan dan pengubahsuaian, seperti pentadbiran, undang-undang,ekonomi, adapt dan Pendidikan

 

 

 

 

 

 

Burma, Thailand, Laos, Kampuchea, Vietnam, Brunei, Indonesia, Filipina, India, Sri Lanka, China, Jepun

 

 

 

 

 

Thailand, Burma,  Indonesia, Filipina,

 

 

Burma, Vietnam, Indonesia, Filipina, India, China

 

 

 

 

Thailand, Burma, Vietnam, Indonesia, Filipina, India, China, Jepun

 

i.                    konsep dan latar belakang

ii.                  kemunculan

 

 

 

Persamaan dan perbezaan, cirri, sebab, dan kesan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Migrasi dan proses pembentukan masyarakat

 

 

i.  bentuk:  perjuangan, kebangkitan, peperangan, dan pertempuran

ii.  sebab

iii.  cara

iv.  kesan

 

Proses dan perkembangan

 

30

3.   Nasionalisme dan pembentukan negara bangsa

3.1   Gerakan kesedaran

 

3.1.1        Agama

3.1.2        Bahasa dan kesusteraan

3.1.3        Kewartawanan

3.1.4        Sistem Pendidikan

3.1.5        Golongan intelektual

3.1.6        Pengaruh-pengaruh luar

 

3.2      Persatuan, kesatuan, dan kelab yang berkaitan dengan ekonomi, sosial, dan politik

 

3.2.1        Kemunculan dan pertumbuhan

3.2.2        Aliran perjuangan

 

3.3      Perjuangan pembebasan dan kemerdekaan

Thailand, Burma, Vietnam, Indonesia, Filipina, India, China, Jepun

 

 

 

 

 

Thailand, Burma, Vietnam, Indonesia, Filipina, India, China, Jepun

 

 

 

Thailand, Burma, Vietnam, Indonesia, Filipina, India, China, Jepun

 

Peranan dan sumbangan

 

 

 

 

 

 

 

 

i.                    Sebab dan proses

ii.                  Persamaan dan perbezaan

 

 

 

 

i.                    Pendudukan Jepun dan kesannya

ii.                  Perjuangan bersenjata

iii.                Perjuangan secara berpelembagaan

iv.                Kemerdekaan

30

4.  Pengisian Kemerdekaan

4.1   Sistem pemerintahan

 

4.2   Pembangunan sosial dan ekonomi

 

4.3   Hubungan serantau dan antarabangsa

 

 

Thailand, Burma, Vietnam, Indonesia, Filipina, India, Pakistan, China, Jepun

 

Bentuk pemerintahan

 

Persamaan dan perbezaan

 

Dasar luar dan kepentingannya

20

 

 

 

No comments:

Post a Comment