Saturday, October 23, 2010

STPM soalan-soalan tahun 2000 - 2009

SOALAN – SOALAN STPM 2000 – 2009

Sejarah Malaysia, Asia Tenggara, Asia Selatan, dan Asia Timur, 1800-1963
Tema 1 Sejarah Malaysia

2001

Huraikan perbezaan antara Adat Perpatih dengan Adat Temenggung yang diamalkan oleh masyarakat Melayu pada abad ke-19.

Terangkan bagaimana kuasa raja-raja Melayu diperkukuhkan sebagai kuasa yang tertinggi dalam sistem politik Melayu sebelum kedatangan kuasa Barat.

2002

Terangkan struktur sosial masyarakat Melayu di Tanah Melayu sebelum campur tangan British pada tahun 1874.

Bincangkan Hukum Adat yang diamalkan di Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak sebelum campur tangan British.

2004

Bincangkan jenis-jenis hamba dan kesan pemerintahan British terhadap sistem perhambaan di Tanah Melayu.


2005

“Sebelum campur tangan British di Negeri-negeri Melayu, golongan pembesar Melayu mempunyai kuasa politik, ekonomi, dan sosial dalam pemerintahan.” bincangkan.


2006

Huraikan struktur masyarakat Melayu di Tanah Melayu sebelum tahun 1874.


Masyarakat Melayu sebelum kedatangan British bukanlah masyarakat pertanian semata-mata. Bincangkan.


2007
Bincangkan peranan adat dalam kehidupan masyarakat Melayu sebelum campurtangan British.

2008

Bincangkan peranan pembesar di Pahang sebelum campur tangan British.

2009

Bincangkan pengaruh Islam terhadap kehidupan masyarakat di Tanah Melayu sebelum campur tangan British pada tahun 1874.


Tema 2 Sejarah Malaysia


2000

Bandingkan bentuk pentadbiran kolonial British di Semenanjung Tanah Melayu, Sarawak dan Sabah dari tahun 1819 hingga tahun 1888.


Bincangkan sebab-sebab perubahan daripada dasar tidak campur tangan kepada dasar campur tangan British di negeri-negeri Melayu pada tahun 1874.


2001

Kemunculan masyarakat majmuk di Tanah Melayu dipengaruhi oleh faktor perkembangan perusahaan bijih timah dan getah. Bincangkan.

Huraikan reaksi penduduk pribumi terhadap campur tangan British di Sabah atau Sarawak dari tahun 1850-an hingga tahun 1915.


2002

Jelaskan sebab-sebab penubuhan Negeri-negeri Melayu Bersekutu pada tahun 1896.


Kestabilan politik di Tanah Melayu telah mendorong orang Cina dan India berhijrah ke negara ini pada abad ke-19. Bincangkan.

2003
Huraikan perubahan-perubahan yang berlaku dalam sistem pemerintahan beraja dan pembesar Melayu di Perak dari tahun 1874 hingga tahun 1909.

Galurkan perkembangan sistem ekonomi masyarakat Malaysia sehingga akhir abad ke-19.

Bandingkan keadaan politik antara Sungai Ujong dengan Selangor menjelang campur tangan British pada pertengahan tahun 1870-an.

Bincangkan sebab-sebab penentangan terhadap pemerintahan British di Kelantan pada tahun 1915 dan di Terengganu pada tahun 1928.

2004

Jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan perusahaan bijih timah di Negeri-negeri Melayu dari tahun 1840-an hingga 1920-an.


Huraikan kepentingan Perjanjian Persekutuan 1896 dari segi politik dan ekonomi.


2005Bincangkan ekonomi bercorak komersil di Sarawak pada abad ke-19.

Huraikan bagaimana keluarga Temenggung berkuasa sepenuhnya di Johor pada akhir abad ke-19.

2006
Jelaskan faktor-faktor yang mendorong penghijrahan kaum Cina ke Tanah Melayu dari pertengahan abad ke-19 hingga awal abad ke-20.

2007
Bincangkan perkembangan perusahaan bijih timah di Tanah Melayu hingga tahun 1941.

Bincangkan reaksi masyarakat tempatan terhadap pentadbiran Brooke di Sarawak pada abad ke-19.

2008
Bincangkan kegiatan ekonomi komersil di Sabah pada abad ke-19 hingga awal abad ke-20.

Bincangkan faktor campur tangan British di Negeri-negeri Melayu pada abad ke-19.

Huraikan kesan sosioekonomi sebagai akibat kemasukan orang China dan orang India pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20.

2009
Huraikan bentuk pemerintahan baru yang diperkenalkan oleh Dinasti Brooke di Sarawak pada abad ke-19.

Bincangkan langkah-langkah yang diambil oleh British untuk meluaskan pengaruhnya di Negeri-negeri Melayu Utara Tanah Melayu dari tahun 1897 hingga tahun 1909.

Kemunculan masyarakat majmuk di Tanah Melayu dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi perdagangan pada awal abad ke-20. Sejauh manakah anda bersetuju dengan pernyataan ini?Tema 3 Sejarah Malaysia


2000

“Pendudukan Jepun telah berjaya melahirkan satu kesedaran politik yang meluas, lebih tersusun dan bersatu di kalangan barbagai-bagai bangsa selepas tahun 1945”.Bincangkan pernyataan ini.


Jelaskan kesan-kesan penubuhan Maktab Melayu Kuala Kangsar pada tahun 1905.


Galurkan langkah-langkah yang membawa kepada pembentukan Malaysia


2001


Bincangkan tiga faktor yang membawa kepada pengisytiharan darurat pada tahun 1948. Huraikan lima langkah yang diambil oleh pihak British untuk menamatkan darurat.


2002

Huraikan peranan dan sumbangan golongan intelektual dalam gerakan kesedaran di Tanah Melayu sehingga tahun 1930-an.


2003

Jelaskan mengapa pada peringkat awal Sabah dan Sarawak menolak Gagasan Malaysia.


2004

Bincangkan perjuangan Gerakan islah di Tanah Melayu dari tahun 1906 hingga tahun 1938.


Bincangkan kebangkitan gerakan anti-British yang berlaku di Tanah Melayu pada awal abad ke-20.

Bincangkan alasan-alasan penentangan yang dikemukan oleh kerajaan Indonesia, Filipina dan Brunei berkaitan dengan penubuhan Malaysia.


2005

Bincangkan gerakan anti-Jepun di Malaysia antara tahun 1942 hingga tahun 1945.

Jelaskan usaha yang dilakukan oleh United Malays National Organisation (UMNO) dalam memperjuangkan kepentingan bangsa Melayu sebelum kemerdekaan Tanah Melayu.

2006

Bincangkan kesan sosial dan ekonomi akibat pendudukan Jepun di Tanah Melayu dari tahun 1942 hingga 1945.

Jelaskan faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya Gerakan Anti Penyerahan Sarawak pada tahun 1946 dan faktor-faktor kegagalan gerakan tersebut.

2007

Bincangkan faktor-faktor yang menyatukan orang Melayu untuk menentang Malayan Union pada tahun 1946.

Bincangkan perkembangan dan peranan persatuan-persatuan Melayu dari tahun 1926 hingga tahun 1937.

2008

Bincangkan usaha kerajaan

meningkat penglibatan dan sokongan penduduk tempatan dalam membanteras anc

aman komunis dari tahun 1948 hingga tahun 1954.

2009Bincangkan matlamat dan strategi perjuangan Kaum Muda di Tanah Melayu dari tahun 1906 hingga tahun 1938.


Tema 4 Sejarah Malaysia 2000

Struktur ekonomi Tanah Melayu masih merupakan kesinambungan kepada sistem ekonomi colonial. Bincangkan perubahan-perubahan ekonomi yang dilakukan oleh kerajaan sehingga tahun 1963.

2001

Huraikan penglibatan Malaysia dalam pertubuhan serantau, Komanwel, dan antarabangsa dari tahun 1957 hingga tahun 1963.

2002

Huraikan sistem pemerintahan Malaysia dari tahun 1957 hingga tahun 1963.

2003

Bincangkan dasar pendidikan di Tanah Melayu pada tahun 1957 hingga tahun 1963 dalam usaha membina sebuah negara yang bersatu padu.


2005

Bincangkan penglibatan Malaysia dalam Pertubuhan Asia Tenggara (ASA), Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu (PBB), dan Komanwel sejak tahun 1957.


2006

Bincangkan kekuatan dan kelemahan dasar luar pro-Barat dan anti-komunis yang diamalkan oleh Tanah Melayu selepas kemerdekaan.


2007

Sabah dan Sarawak mempunyai kedudukan istimewa dalam Persekutuan Malaysia.Jelaskan.


2008

Analisis perkembangan pendidikan di Malaysia dari tahun 1956 hingga tahun 1961.


2009

Bincangkan dasar ekonomi yang dijalankan di Tanah Melayu dari tahun 1956 hingga tahun 1963.Tema 1 Sejarah Asia Tenggara, Asia Selatan, dan Asia Timur, 1800-1963

2001

Huraikan peranan golongan pembesar dalam sistem sosial Zaman Tokugawa dan Zaman

Manchu pada abad ke-19.


2002

Terangkan sistem pemerintahan beraja di Thailand dan Myanmar (Burma) sebelum kedatangan Barat.


Huraikan struktur masyarakat feudal yang terdapat di negara China dan Jepun sebelum pembukaan kedua-dua negara ini kepada kuasa-kuasa asing.

2003
Huraikan adat yang diamalkan oleh masyarakat China dan Jepun sebelum kedatangan Barat.

Huraikan sistem ekonomi tradisional di Thailand dan di Filipina sebelum kedatangan Barat.

2005

“Masyarakat di Asia Tenggara pada awal abad ke-19 berpegang teguh kepada kepercayaan agama”. Bincangkan.

2006

Bandingkan susun lapis masyarakat Vietnam dengan susun lapis masyarakat Jepun pada abad ke-19.


2007


Bandingkan institusi pemerintahan kemaharajaan di China dengan institusi pemerintahan kemaharajaan di Jepun hingga abad ke-19.


2008

Huraikan sistem pemerintahan beraja di Thailand dan China sebelum pengibatan kuasa Barat.


2009

Bincangkan peranan pembesar di Thailand dan Vietnam sebelum peluasan pengaruh Barat.


Bincangkan kegiatan pertanian sara diri di India dan Vietnam sebelum campur tangan Barat.Tema 2 Sejarah Asia Tenggara, Asia Selatan, dan Asia Timur, 1800-1963


2000

Huraikan kesan sosial akibat campurtangan Barat terhadap kehidupan rakyat Indonesia dan Myammar ( Burma )


Bandingkan tindakbalas china dan jepun dalam menghadapi persaingan kuasa barat dari pertengahan abad ke-19 hingga dekad pertama abad ke 20.


Bandingkan pemodenan Thailand semasa pemerintahan Raja Chulalongkorn(1868-1910) dengan pemodenan Jepun semasa pemerintahan Meiji(1968-1912).


2001

Bincangkan perubahan-perubahan yang nyata akibat campur tangan British di India dan China sehingga mencetuskan Dahagi India pada tahun 1857 dan Pemberontakan Boxer pada tahun 1900.


Bincangkan dasar pintu tertutup yang diamalkan oleh Thailand dan Vietnam pada abad ke-19.


Bincangkan tindak balas masyarakat terhadap kuasa Barat di Filipina dan Indonesia pada abad ke-19.


2002

Huraikan ekonomi komersial di Indonesia dan Thailand selepas kedatangan Barat pada abad ke-19.

Bincangkan reaksi masyarakat tempatan terhadap kuasa Barat di Vietnam dan Filipina pada abad ke-19.

2003
Bincangkan dasar pengilhakan kuasa-kuasa Barat di Vietnam dan di India pada abad ke-19.

2004
Bandingkan faktor-faktor yang menyebabkan Thailand dapat mengekalkan kedualatannya daripada penjajahan kuasa Barat berbanding dengan negara China pada abad ke-19.

Jelaskan faktor-faktor yang membantu perkembangan pesat ekonomi komersil di Jepun pada abad ke-19.


2005
Sejauh manakah ekonomi menjadi faktor terpenting campur tangan Barat di negara China dan Jepun pada abad ke-19?

Bandingkan tindak balas masyarakat tempatan terhadap kuasa Barat di Filipina dan India pada abad ke-19.

2006
Bincangkan kesan kedatangan kuasa Barat terhadap perubahan ekonomi di Indonesia dan Filipina.

Analisis kesan hegemoni kuasa Barat terhadap China dan Jepun pada abad ke-19.


2007
Bincangkan kegiatan ekonomi di Indonesia dan Thailand hingga awal abad ke-20.

Pertembungan antara kebudayaan Barat dengan kebudayaan tempatan telah mengakibatkan meletusnya Perang Jawa (1825-1830) dan Dahagi India (1857).Bincangkan

2008
Bincangkan kewujudan masyarakat berbilang kaum di Myanmar dan Indonesia pada abad ke-19.

2009
Bincangkan faktor yang mendorong meletusnya Perang Inggeris-Burma I (1824-1826) dan Perang Candu I (1839-1842).


Tema 3 Sejarah Asia Tenggara, Asia Selatan, dan Asia Timur, 1800-1963


2000

Bincangkan perkembangan-perkembangan di luar Asia Tenggara yang memberi kesan kepada gerakan nasionalisme di Asia Tenggara sebelum, tahun 1930an.


Bandingkan pendekatan pemulihan kuasa memerintah antara Maharaja Tung Chih di China dengan Maharaja Meiji di Jepun.


2001

Huraikan gerakan anti-Jepun di Filipina dan Burma dari tahun 1942 hingga tahun 1945.

2002
Bincangkan faktor-faktor yang membawa kepada meletusnya Revolusi China pada tahun 1911 dan Revolusi Siam pada tahun 1932.

2003
Huraikan mengapa peranan dan pengaruh golongan agama dalam gerakan nasionalisme di Myanmar (Burma) dan di Indonesia mengalami kemerosotan selepas pertengahan tahun 1930-an.

Jelaskan mengapa kehadiran Jepun di Asia Tenggara telah membawa gerakan politik yang berbeza di Thailand dan di Myanmar(Burma).

2004
Huraikan perkembangan pendidikan Barat di Indonesia dan di Thailand dari tahun 1850 hingga Perang Dunia Pertama.

Bincangkan perkembangan organisasi gerakan nasionalisme di Vietnam dari tahun 1913 hingga 1931.

Huraikan corak perjuangan Dr. Sun Yat Sen dalam Revolusi China pada tahun 1911 dan Mahatma Gandhi dalam gerakan nasionalisme di India sebelum tahun 1941.

2005
Bincangkan peranan golongan intelektual dalam gerakan nasionalisme di Indonesia dan Myanmar (Burma) dari tahun 1900 hingga tahun 1941.

Bincangkan langkah-langkah pemodenan yang dilakukan Raja Chulalongkorn di Thailand dan Raja Mindon Min di Myanmar (Burma).


2006
Bincangkan pengaruh agama terhadap kebangkitan semangat kebangsaan di Indonesia dan Myanmar pada awal abad ke-20.

Bincangkan peristiwa sejak tahun 1940-an yang membawa kemerdekaan India dan Filipina.


2007
Bandingkan perubahan yang dilakukan oleh Raja Mongkut (1851-1868) di Thailand dengan perubahan yang dilakukan oleh Raja Mindon Min (1853-1878) di Myanmar dalam mengekalkan kemerdekaan negara masing-masing.

Bincangkan perjuangan bersenjata yang dilakukan oleh Parti Komunis China (PKC) dan Parti Komunis Indonesia (PKI) hingga pertengahan abad ke-20.

2008
Bincangkan perkembang sistem pendidikan di Filipina dan Jepun pada abad ke-19.

Bandingkan perjuangan antara Partai Nasional Indonesia dengan Kongress Kebangsaan India dalam gerakan nasionalisme hingga tahun 1941.


Usaha pemodenan di Jepun pada pertengahan abad ke-19 hingga awal abad ke-20 lebih berjaya berbanding dengan usaha pemodenan di China. Sejauh manakah anda bersetuju dengan penyataan ini?


2009

Sejauh manakah agama dan bahasa memainkan peranan dalam menyatukan bangsa Indonesia dan India pada abad ke-20?

Bincangan perjuangan Jose Rizal dalam gerakan nasionalisme di Filipina dan Dr. Sun Yat Sen dalam Revolusi China pada tahun 1911.Tema 4 Sejarah Asia Tenggara, Asia Selatan, dan Asia Timur, 1800-1963


2000

Bagaimanakah pertubuhan serantau dan antarabangsa membantu negara Asia Tenggara yang baru merdeka?

2001

d Bandingkan ciri pemerintahan republic antara China dengan Indonesia dari tahu 1949 hingga tahun 1960.


2002

d Bincangkan persamaan dan perbezaan dasar luar negara China dan India dari tahun 1948 hingga tahun 1963.


2003

d Jelaskan perkembangan politik yang berlaku di China dan Jepun, setelah tamatnya Perang Dunia Kedua.


2004

d Bandingkan dasar luar Vietnam dengan dasar luar Indonesia dari tahun 1945 hingga 1963.


2005

d Huraikan bagaimana Amerika Syarikat berjaya mengukuhkan fahaman demokrasi dalam pentadbiran negara Filipina (1935-1946) dan Jepun (1945-1952).


2006

d Bincangkan dasar luar Thailand dan dasar luar Indonesia selepas Perang Dunia Kedua.


2007

d Bincangkan dasar luar yang diamalkan oleh Pakistan dan China selepas Perang Dunia Kedua hingga tahun 1963.


2008

d Bincangkan usaha pembangunan ekonomi dan sosial yang dilaksanakan di Filipina dan Vietnam dari tahun 1945 hingga tahun 1963.

2009

d Bandingkan dasar luar Thailand dengan dasar luar Jepun selepas Perang Dunia Kedua hingga tahun 1963.

No comments:

Post a Comment